Nowy system zagospodarowania wód odpadowych

Anna Dulak

eco samorząd | 01.09.2017 11:02

Maksymalne zatrzymanie i wykorzystanie wód opadowych, m.in. do podlewania zieleni miejskiej, a także minimalizacja podtopień budynków i zalewania ulic – to główne cele uporządkowania systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach, którym objętych będzie 118 tysięcy osób. Decyzją NFOŚiGW projekt otrzyma ponad 32 mln zł dofinansowania, a jego koszt całkowity wyniesie blisko 64 mln zł.

 

© NFOŚiGW

31 sierpnia 2017 r. Roman Wójcik, wiceprezes NFOŚiGW, a także Władysław Spyrka i Andrzej Cebula,  prezes i członek Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, podpisali umowę, która będzie finansowana w ramach II konkursu z unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (typ projektów 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi).

Zakres rzeczowy projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” przewiduje: budowę i przebudowę ok. 7 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 11 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, instalacje do nawadniania terenów zielonych). Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie możliwość retencjonowania wody na ok. 6,5 tys. m3, a ponadto ok. 118 tysięcy osób zostanie objętych systemem zagospodarowania wód opadowych.

Realizację przedsięwzięcia przewidziano w terminie do 31 grudnia 2023 r. Koszt inwestycji to 63 911 077,56 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 32 657 078,51 zł.

 

© NFOŚiGW

(mp)
 

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach