Kolejni beneficjenci WFOŚiGW

Anna Dulak

eco samorząd | 29.12.2017 06:54

WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy w zakresie skutecznej dystrybucji ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego oraz efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na Śląsku.

 W listopadzie 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii pozytywną ocenę dla trzech projektów: „Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych”, „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023” i „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”. Tym samym potwierdzono możliwość dofinansowania, którego beneficjentami były: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach oraz Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. Wymienione inwestycje zostaną zrealizowane w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, a środki na ich wykonanie będą pochodzić z POIiŚ 2014-2020.


Pozytywna Ocena z Ministerstwa Energii pozwoliła również na zawarcie umów w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Spośród 87 projektów wybrano dziewięć, złożonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe z Piekar Śląskich i to właśnie one objęto wsparciem finansowym.