NFOŚiGW dofinansuje przebudowę oczyszczalni w Zabrzu

Anna Dulak

eco samorząd | 30.07.2017 16:53

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Mikulczyce w Zabrzu”. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na 36 mln zł, zaś wsparcie udzielone przez NFOŚiGW wyniesie ponad 17 mln zł.

Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska to część Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki unijne zostaną przeznaczone na przebudowę części obiektów, a także budowę nowych. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakupi również samochód do wywozu nieczystości płynnych, wyposażony w urządzenia najnowszej generacji.


Celem przebudowy jest dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych. Chodzi o Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014. Poz. 1800). Wprowadzone zasady znacznie zaostrzają standardy oczyszczania. Inwestycja, oprócz możliwości przystosowania się do wymogów unijnych i krajowych, przyczyni się też do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru Zabrza, zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w tym mieście.


- Dziękuję nie tylko za determinację, ale i pozyskanie środków na ten jakże ważny dla naszej społeczności cel. - Cieszymy się, że na terenie naszego miasta wciąż podejmowane są nowe działania proekologiczne, które są dla nas priorytetem – mówiła podczas podpisania umowy na realizację pierwszej części kontraktu prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.


Oczyszczalnia Mikulczyce to jedna z dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych funkcjonujących obecnie w Zabrzu, która oczyszcza ok. 12-13% wszystkich ścieków. Położona przy ul. Leśnej 168, została oddana do eksploatacji w 1989 roku, a jej pierwszą modernizację zakończono w roku 2003. Obiekt odbiera ścieki surowe dopływające grawitacyjnie z dzielnic Grzybowice i Mikulczyce oraz z miejscowości Czekanów. Oczyszczalnia nie wymaga kompleksowej modernizacji -  przebudowie podlegać będą urządzenia, które się nie sprawdziły w dotychczasowej eksploatacji, bądź też nie są w stanie spełnić oczekiwanych od nich nowych wymagań, określonych w Rozporządzeniu Ministra.


Inwestycja obejmie takie prace modernizacyjne, jak: przebudowę pompowni ścieków I°, budynku krat i stacji zlewnej, pompowni ścieków II° i osadu recyrkulowanego, czerpni pompowni ścieków II°, czerpni pompowni osadu recyrkulowanego, pompowni odcieków, reaktorów biologicznych, zbiorników retencyjnych, stacji odwadniania i higienizacji osadu, czerpni osadu nadmiernego ustabilizowanego, stacji dmuchaw, stacji dawkowania i magazynu reagentów, budynku socjalnego z dyspozytornią, stacji transformatorowej, komory mieszania i rozdziału,  komory rozdziału ścieków, portierni, kanału odpływowego ścieków oczyszczonych z wylotem, rozdzielni reaktorów biologicznych. Planuje się budowę zupełnie nowych obiektów - piaskownika, koryta pomiarowego, stacji odbioru i separacji piasku, zadaszenia węzła załadunku i higienizacji osadu, prekraty koszowej, komór tlenowej stabilizacji osadu, biofiltrów, pompowni wody technologicznej. Równocześnie nastąpi rozbiórka już istniejących obiektów: piaskownika, koryta pomiarowego, części reaktorów biologicznych, komory osadu czynnego, pompowni wody technologicznej, poletek osadowych. W końcu, infrastruktura i sieć na terenie oczyszczalni zostaną odpowiednio wyremontowane.


- Braliśmy pod uwagę wiele wariantów, ale po przeanalizowaniu wszystkich wskaźników okazało się, że najlepszym rozwiązaniem będzie modernizacja i dostosowanie oczyszczalni w Mikulczycach do aktualnych potrzeb i wymogów – stwierdził prezes ZPWiK Piotr Niemiec.


Zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW, przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce musi zostać zakończona do końca 2019 roku.