Samorządy dostaną wsparcie na odtworzenie przyrody

Anna Dulak

eco samorząd | 26.06.2017 06:10

Jednostki samorządu terytorialnego, a także regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej otrzymają od NFOŚiGW dofinansowanie na rekultywację i remediację terenów zdegradowanych. Na ten cel zarezerwowano 200 mln zł.

© cribe


Środki zostaną przyznane w ramach unijnego działania: „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów 14 lutego br. Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przewidziana została preferencja finansowania projektów zgłaszanych przez średnie miasta, w tym miejscowości tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów, których głównym celem jest rekultywacja i remediacja na terenie miast i w ich obszarach funkcjonalnych, w tym terenów poprzemysłowych, powojskowych, czy pogórniczych. Wsparcie objąć może również działania prowadzące do poprawy bądź przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych akwenów w miastach, a także prowadzące do docelowego zagospodarowanie terenu, w szczególności nasadzenia i utworzenie całorocznych akwenów.

Wnioski mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 lipca 2017 roku.
 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


(mp)