Zabrze: 7 mln na poprawę terenów zielonych

Anna Dulak

eco samorząd | 12.07.2017 17:51

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał miastu Zabrze dofinansowanie na poprawę jakości terenów zielonych. Wsparcie w kwocie ponad 7 mln zostało udzielone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

© encierro


Na realizację projektu „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II” miasto otrzymało dokładnie 7.168.659,49 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi natomiast 8.433.717,05 zł. Projekt dotyczy 21 lokalizacji o łącznej powierzchni 34 hektarów i zakłada kompleksowe uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na tych obszarach. Celem jest podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych oraz stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców Zabrza, a także przywrócenie właściwego funkcjonowania objętych umową terenów zieleni miejskiej tak, aby stały się one pełnowartościową przestrzenią publiczną miasta i chętnie odwiedzanym miejscem.


Część środków zostanie przeznaczona na małą architekturę, alejki czy ławki, jednak zdecydowana większość obejmie uporządkowanie zieleńców. Przewiduje się m.in. odtworzenie sadzawek czy budowę schodów. Dzięki realizacji projektu zarówno dla mieszkańców, jak i turystów udostępnione zostaną zrewitalizowane tereny rekreacyjne, stanowiące wizytówkę turystyczną miasta.


Inwestycja pomaga w realizacji działań powstrzymujących zanikanie powierzchni terenów zielonych w miastach. Dzięki niej nie tylko zwiększy się udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej, ale też nastąpi rewitalizacja obszarów zdegradowanych lub zanieczyszczonych w wyniku ludzkiej działalności. Szybciej przywrócona zostanie biologiczna równowaga, zwiększy się też aktywność zniszczonych miejsc poprzez ich rekultywację, a następnie kompleksowe zagospodarowanie, w tym również zasadzenie nowych roślin. Projekt uwzględnia uwarunkowania historyczne, przyrodnicze i przestrzenne oraz wymogi użytkowe związane z rekreacją na terenach zielonych. Odnowione obszary będą zatem odpowiednio przystosowane – nie tylko do uprawiania aktywności fizycznej czy wypoczynku, ale też organizacji wydarzeń kulturalnych.


Działania podjęte w ramach projektu odnowy terenów zielonych w Zabrzu pozwolą na ograniczenie występowania roślin, które uznawane są za inwazyjne gatunki obce oraz zmniejszenie stopnia zdegradowanych miejskich terenów zielonych. Odpowiednie nasadzenia służyć będą pochłanianiu hałasu przyulicznego oraz emitowanych zanieczyszczeń, a także przyczynią się do zmniejszenia spływu powierzchniowego wody oraz zwiększenie czystości wód powierzchniowych, a także poprawy stateczności zboczy i skarp przyulicznych. Projekt przyczynia się także do ochrony przyrody na zielonych terenach, ponieważ zakłada instalację budek i poideł dla ptaków oraz domków dla owadów, a także zakładanie łąk kwietnych zamiast trawników.

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach